Mądrość smaku i smak mądrości. Od filozofii jedzenia do filozofowania jedzeniem

  1. Nicola Perullo ORCiD: 0000-0002-5564-7966

Abstract

 

Mądrość smaku i smak mądrości. Od filozofii jedzenia do filozofowania jedzeniem

W  niniejszym artykule na podstawie przeglądu moich dotychczasowych poszukiwań w  zakresie filozofii jedzenia i  estetyki gastronomii przedstawiam nową teorię smaku podniebiennego. Wykazawszy bliskie powiązania między jedzeniem a  filozofią w  moich wcześniejszych pracach, zająłem się następnie estetyką smakowania, wykorzystując sformułowane przez Deweya pojęcie doświadczenia oraz multisensoryczne i  ekologiczne podejście do percepcji zaproponowane przez J.J. Gibsona. W  moich najnowszych badaniach skupiam się na wypracowaniu koncepcji percepcji haptycznej, która przeciwstawia się optycznemu modelowi smaku i  smakowania. „Haptyczność” w  moim ujęciu to perceptualne zaangażowanie stanowiące część procesu doświadczania jedzenia. Proponuję odejście od idei „dobrego smaku” stanowiącego wyszkoloną i  nabytą umiejętność smakowania rozumianego jako zadanie oraz zastąpienie jej koncepcją smaku jako nieustannego, praktycznego dostrajania się do środowiska, do którego kształtowania aktywnie się przyczyniamy. Ponieważ większość moich badań dotyczy wina, opisuję takie podejście do smaku i  smakowania za pomocą ukutego przeze mnie neologizmu „epistenologia”.

 

The wisdom of taste and the taste of wisdom: From philosophy of food to philosophy with food


In this essay I propose a new theory of gustatory taste, retracing my research as a philosopher of food and aesthetician of gastronomy. After having solidified the connection between food and philosophy in my early works, I moved towards an aesthetic of gustation based on the notion of experience in a deweyan sense and on the multisensorial and ecological approach to perception as proposed by J.J. Gibson. In my latest works, I am concerned with the developing of the idea of haptic perception, in contrast with an optical approach to tastes and tasting. With “haptics” I mean a perceptual engagement deeply involved in the processes of experiencing food. I suggest we should turn from the idea of “good taste” as the result of trained and acquired skills to taste as a task, to mean the practical and continuous attuning with the environment we actively contribute to shape. As most of my research is based on wine case, I coined the word “epistoenology” to describe such approach to taste and tasting.

 

Download article

This article

Prace Kulturoznawcze

Pages from 43 to 53

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout