Prace Kulturoznawcze, 22, 2018, nr 1—2, ss.332

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Klimat kultury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.1

Download articleDownload article

Imiona Gai. Myśląc o końcu antropocenu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.2

AbstractDownload articleDownload article

Gaïa, Anthropocene, Capitalocene, Necrocene, Plantatiocene, Speculative Fabulation, symbionts and holobionts, Gaja, antropocen, kapitalocen, nekrocen, plantacjocen, myślenie spekulacyjne, symbionty, holobionty

Idea wspaniałego antropocenu: wrogie przejęcie czy antropodycea?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.3

AbstractDownload articleDownload article

Anthropocene, ecomodernism/ecopragmatism, good Anthropocene, degrowth, antropocen, ekomodernizm/ekopragmatyzm, dobry antropocen, postwzrost

Bruno Latour, czyli teoria miłości-sieci. Szkic z antropologii nauki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.4

AbstractDownload articleDownload article

anthropology of knowledge, Anthropocene, Western cosmologies, science-religion relationships, antropologia wiedzy, antropocen, kosmologie współczesne, relacje nauka–religia

Usłyszeć antropocen. O dźwiękowych reprezentacjach zmiany klimatu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.5

AbstractDownload articleDownload article

the Anthropocene, climate change, sound, soundscape, dark ecology, antropocen, zmiany klimatu, dźwięk, pejzaż dźwiękowy, ciemna ekologia

Antropocen/strategie oporu. Geomorficzny projekt Renza Piano

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.6

AbstractDownload articleDownload article

Anthropocene, Bruno Latour, hyperobjects, Renzo Piano, antropocen, Bruno Latour, Timothy Morton, hiperobiekty, Renzo Piano

Archiwa antropocenu. Mockument przyrodniczy i dekolonizacja natury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.7

AbstractDownload articleDownload article

wildlife documentary, mockumentary, parody, criticism of the Anthropocene, film przyrodniczy, mockument, kultura popularna, parodia, krytyka antropocenu

Choreografie antropocenu, czyli o materiach wprawiających w ruch

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.8

AbstractDownload articleDownload article

carbocene, anthropocene, matter, agency, choreography, węglocen, antropocen, materia, sprawczość, choreografia

Witajcie w Polocenie. Polskie konteksty walki z katastrofą na przykładzie literatury okołopowodziowej po roku 1945

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.9

AbstractDownload articleDownload article

Polocene, anthropocene, hazardous environmental changes, flood, Polish literature and flood, polocen, antropocen, groźne zmiany środowiskowe, powódź, polska literatura, powódź

Na warsztacie

Archeologia antropocenu i cyfrowe krajobrazy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.10

AbstractDownload articleDownload article

anthropocene, archaeology of anthropocene, digital turn, cyber-archaeology, heritage, antropocen, archeologia antropocenu, dziedzictwo, cyberarcheologia, zwrot cyfrowy

Koniec „naszego” świata. Elvin Flamingo o końcu człowieka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.11

AbstractDownload articleDownload article

anthropocene, environment, ecology, posthumanism, nature, culture, antropocen, środowisko, ekologia, posthumanistyka, natura, kultura

Bitcoin w perspektywie geologii mediów — koniec świata czy koniec kapitalizmu?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.12

AbstractDownload articleDownload article

capitalism, anthropocene, bitcoin, geology of media, Nature, late modernity, cryptocurrency, kapitalizm, antropocen, bitcoin, geologia mediów, Natura, późna nowoczesność, kryptowaluta

Klimat humanistyki. Pojęcie gatunku wobec nauk o duchu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.13

AbstractDownload articleDownload article

climate changes, human species, life, humanities, gender, phenomenology, immanence, zmiany klimatu, gatunek ludzki, życie, humanistyka, gender, fenomenologia, immanencja

Monolog drzewa huarango. Rozwój kultury Nazca w perspektywie bioarcheologicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.14

AbstractDownload articleDownload article

Nazca culture, bioarchaeology, environmental archaeology, southern Peru, early intermediate period, anthropopressure, huarango trees, climate changes, kultura Nazca, bioarcheologia, archeologia środowiskowa, południowe Peru, wczesny okres przejściowy, antropopresja, drzewa huarango, zmiany klimatyczne

Szkice krytyczne

Podwójne dno struktur wiedzy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.15

AbstractDownload articleDownload article

Anthropocene, grand Anthropocene narratvive, critical theory, humanities, antropocen, wielka (dominująca) narracja o antropocenie, praca krytyczna, humanistyka

Recenzje

Koniec świata, na jaki zasługujemy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.16

Download articleDownload article

Humanistyka w czasach antropocenu. Kryzys mitycznej Kantowskiej opowieści

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.17

Download articleDownload article

Antrobscen(a)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.18

Download articleDownload article

Monument antropocenu, czyli o splocie czasu geologicznego z ludzkim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.19

Download articleDownload article

Pryncypia geologii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.20

Download articleDownload article

Ekologia jako teoria kultury (fiszka)

Download articleDownload article

Kulturoznawstwo jako ekologia społeczna (fiszka)

Download articleDownload article

In memoriam

Być z innymi — być dla innych. Wspomnienie o Annie Zeidler- Janiszewskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.21

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout